Kategorien
Veranstaltungen Workshops

23.06.23 کارگاه: اظهارنامه مالیاتی در آلمان

اظهارنامهء سیستم مالیاتی در آلمان پیچیده‌گی‌های دارد که فهم آن به عنوان یک چالش، گاهی دشوار به نظر می‌رسد.

ولی ما می‌خواهیم نگرانی در این باره را از بین ببریم و نشان دهیم که با اندک دانش قبلی و کمی صبر می توان به راحتی بر آن مسلط شد. برای این کار می خواهیم ابتداء در مورد اصول اولیه صحبت کنیم و سپس به راه‌های اشاره کنیم که می تواند برای شما مفید باشد. تمرکز این

کارگاه روی موضوعات زیر است:

• اظهارنامه مالیاتی چیست؟
• انواع مالیات:
• مالیات درآمد و مالیات دست‌مزد کار
• مکلفیت برای انجام اظهارنامه مالیاتی
• اسناد مورد نیاز برای انجام اظهارنامه مالیاتی
• مهلت برای انجام اظهارنامه مالیاتی
• شماره شناسایی اظهارنامه مالیاتی
• کمک برای انجام اظهارنامه مالیاتی
• خلاصه (با مثال از فیش دست‌مزد کار)

تاریخ: 23.06.2023
زمان: 16.00 تا 17.30

کارگاه:
اظهارنامه مالیاتی در آلمان

ارایه کننده:
احسان الله رحمانی

اشتراک آنلاین از طریق زوم یا پخش زنده در فیسبوک

مخاطبان این کارگاه دیاسپورای افغانستان در آلمان است و به زبان فارسی ارائه می‌شود.