Kategorien
Veranstaltungen Workshops

22.07.23 کارگاه آموزشی: توانمند سازی زنان از افغانستان در آلمان


چی اهمیتی دارد که برای ضرورت‌های خود تلاش کنیم و درخواست مساعدت نماییم. تبعیض‌های جنسیتی دارای کدام پس زمینه های ساختاری می‌باشند؟

مشارکت و سهم‌گیری چی مفهومی دارند؟ کدام راه‌ها منجر به خروج از ساختارهای تبعیض آمیز می‌شوند؟

کدام چشم انداز‌های شخصی و اجتماعی از این امر ناشی می‌شوند؟

این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر در برنامه پرسیده خواهند شد. این سمینار به طور ویژه برای زنان و نوجوانان جامعه افغانستان در آلمان اختصاص دارد.

تاریخ: 22.07.23

زمان: 11:00 تا 14:00

ارایه کننده کارگاه:
رودابه بدخشی

آدرس:
Brandvorwerkstraße 52-54

شماره ارتباطی:
01786915521

اشتراک بصورت حضوری در شهر لایپزیگ است و برنامه به زبان های فارسی و آلمانی ارایه می‌شود.

اشتراک رایگان

اشتراک